Back icon

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

 1. Nextmove, gevestigd te Haarlem, KvK-nummer 70078041, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Nextmove.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Nextmove tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Nextmove waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Nextmove in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Offertes en aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient schriftelijk bevestigd te worden.
 2. Nextmove kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, dan wel een geschat aantal uren x uurtarief vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, drukkosten en verzendkosten, worden apart gefactureerd.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet alles van de offerte geheel wordt afgenomen dan wel doorlopen. Nextmove komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Betaling in termijnen is niet uitgesloten, echter is Nextmove in een dergelijk geval gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.
 4. Indien er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Nextmove heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, werkzaamheden eerder aanvangen of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Content, producten en documenten zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Nextmove op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Nextmove.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Nextmove zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Nextmove voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nextmove voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Nextmove is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Doordat enkele diensten van Nextmove online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7: Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Nextmove de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, diensten en locaties welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Nextmove maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een dienst kenbaar aan klant. Partijen zullen gezamenlijk proberen de overeenkomst te verzetten of er zal gelijkwaardige vervanging worden gezocht. Indien dit niet mogelijk is binnen zes maanden na de oorspronkelijke datum van uitvoering is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Tot dan toe gemaakte uren en kosten worden onmiddellijk opeisbaar.
 2. Nextmove behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop, cursus of training. In geval de locatie of data door Nextmove wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging zich kosteloos in te schrijven voor een workshop, cursus of training op een later moment of deze te annuleren. In geval van annulering zal Nextmove het betaalde bedrag binnen 10 kalenderdagen retourneren aan klant. Dit lid is niet van toepassing indien er sprake is van een situatie zoals besproken in het eerste lid van dit artikel of in geval van een overmachtssituatie.
 3. Deelname aan een workshop, cursus of training kan worden overgedragen aan een ander persoon, mits deze nieuwe persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de gegevens uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de start aan Nextmove kenbaar wordt gemaakt. Het aankoopbedrag zal niet worden geretourneerd bij verhindering.
 4. Een online cursus kan enkel schriftelijk worden geannuleerd. De klant heeft de eerste 24 uur na toegang een niet goed geld terug garantie waarin de cursus geannuleerd kan worden en de klant het reeds betaalde bedrag, met evt. materiaal- en administratiekosten in mindering gebracht, terugkrijgt.
 5. Annulering van de overeenkomst tot de levering van diensten dient schriftelijk plaats te vinden. Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd, is Nextmove in geen geval gehouden de aanbetaling te retourneren. De tot dan toe gemaakte uren en kosten worden onmiddellijk opeisbaar.
 6. In beginsel behoudt klant toegang tot de online cursussen zo lang Nextmove haar werkzaamheden zoals in de hoedanigheid bij aanschaf uitvoert, tenzij anders aangegeven. Nextmove behoudt zich echter het recht voor om op ieder moment, wanneer omstandigheden dit verlangen, een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online cursus te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan Nextmove, indien Nextmove de content offline haalt binnen drie maanden na aanvang van de cursus, of, wanneer de toegang tot een cursus korter is dan aangegeven.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen of mogen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval de klant de aankoop zakelijk heeft gedaan, zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen naar een andere datum of een andere vorm en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Nextmove is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Nextmove is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Nextmove is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende dienstverlening op locatie.
 4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
 5. Nextmove kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Nextmove worden geleverd.
 6. Nextmove kan niet verantwoordelijk worden gehouden van handelingen of nalatingen van derden, evenals werking van software, ook wanneer deze door Nextmove zijn aangeraden.
 7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 8. Nextmove is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
 9. Nextmove is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Nextmove worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee aansprakelijkheid van Nextmove hieromtrent uit.
 10. In het geval dat Nextmove een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Nextmove aan klant in rekening is gebracht.
 11. Klant vrijwaart Nextmove tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Nextmove geleverde diensten en producten.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Nextmove aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Nextmove. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een publicatierecht toe na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
 3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
 4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt Nextmove een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. Naamsvermelding bij publicatie is enkel niet nodig wanneer hiertoe een aparte licentieovereenkomst wordt afgesloten.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Nextmove toestemming het (beeld)materiaal en behaalde resultaten te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
 8. Nextmove verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet- overdraagbaar en herroepelijk recht om educatief materiaal te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is gemaakt om te inspireren, niet te kopiëren.
 9. Het is klant niet toegestaan video- of geluidopnames van langer dan 1 minuut te maken tijdens een workshop, training of (online) cursus. Dit materiaal mag enkel online worden gedeeld met naamsvermelding van Nextmove. Wanneer Nextmove zelf opnames maakt, zullen deze, met toestemming van klanten, op de kanalen van Nextmove zijn terug te vinden.
 10. Wanneer klant foto’s wil maken tijdens een workshop/cursus/training is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van de workshop duidelijk zichtbaar is, mogen enkel met mate en naamsvermelding worden verspreid.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Elke marketingopdracht is maatwerk. Resultaten zijn afhankelijk van vele factoren die deels buiten de macht van Nextmove liggen. Nextmove is daarom niet aansprakelijk voor afwijkende resultaten.

Artikel 12: (Online) cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. Voor annuleringsvoorwaarden wordt klant verwezen naar artikel 7 van deze voorwaarden.
 3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Nextmove heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Nextmove niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Nextmove behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 7. Nextmove is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 8. Nextmove garandeert dat op het moment van het maken van de cursus de inhoud actueel is. Zij is echter niet aansprakelijk voor het niet volledig up to date zijn van een cursus na verloop van tijd.
 9. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Nextmove.
 10. Het is klant niet toegestaan na het afronden van de cursus de content te gebruiken voor het ontwikkelen en verkopen van een soortgelijk aanbod.
 11. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Nextmove. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 12. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Nextmove.
 13. Het staat Nextmove te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 14. Nextmove behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 13: Conformiteit

 1. Nextmove zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte, coachingvoorstel of aangeschafte product in de webshop overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Nextmove in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Nextmove worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Nextmove aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Nextmove.
 3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Nextmove te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Nextmove, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14: Bijzondere bepalingen coaching Nextmove

 1. Nextmove biedt een coachingtraject aan. De klant kan dit traject afnemen door een e-mail met aanvraag naar Nextmove te sturen, of door tijdens een kennismakingsgesprek aan te geven een traject te willen starten.
 2. In geval van afsluiten van het traject gaat de klant ermee akkoord dat er ofwel eenmalig, ofwel maandelijks wordt gefactureerd met het termijnbedrag betreffende het traject van de keuze van klant. Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, zullen de werkzaamheden worden opgeschort totdat de betaling door Nextmove is ontvangen.
 3. Het traject heeft een variabele en nader te bepalen looptijd.
 4. Coachsessies vinden plaats op een door Nextmove te bepalen locatie.
 5. Een coachsessie uit het traject kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek worden geannuleerd door de klant. Wordt de afspraak niet tijdig geannuleerd, wordt 75% van het op dat moment geldende uurtarief in rekening gebracht.
 6. In geval van onvoorziene omstandigheden (scholing, ziekte en/of dringende persoonlijke omstandigheden) is Nextmove gerechtigd de afspraak te verzetten dan wel te annuleren. In overleg met de klant wordt een nieuwe afspraak ingepland.
 7. In geval van ziekte, overlijden van dierbaren of andere persoonlijke omstandigheden, kan het traject of de coaching anders worden ingevuld of afgerond. Dit wordt in overleg tussen Nextmove en de klant bepaald.

Artikel 16: Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Nextmove. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al drie revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Nextmove.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Nextmove is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Nextmove en betrokken derden 12 maanden.